/ Tipy a návody /

Štěpán

Štěpán

Tipy a návody

26. prosinec 2017

"Koleda, koleda, Štěpáne! Co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu, psi se na mě sběhli, koledu mi snědli. Co mám smutný dělati? Musím jinou žebrati. Koledu mi dejte, jen se mi nesmějte! Koledu mi dali, přece se mi smáli"

Druhý svátek vánoční je ve znamení sv. Štěpána. V tento den chodily děti koledovat. V ten den také odcházeli ze služby čeledíni a děvečky. Na sv.Štěpána se už z předkřesťanských dob pořádali veselice. Podle lidové pověry hospodyně nesměly mít přes noc  pověšené prádlo, jinak by někdo zemřel. Štěpán byl velmi chytrým řecky mluvícím židem, který se obrátil na křesťanskou víru a velmi brzy se začal věnovat kazatelství. Byl obdařen mnoha milostmi a to se stalo trnem v oku Židům. Ti ho nechali zatknout a využívaje falešných svědků, kteři vypovídali že vede řeči proti chrámu a proti zákonu a že tvrdí, že Ježíš Nazaretský přijde jejich chrám zbořit, ho obviníli ze židovské velezrady. Štěpán byl vyslýchán. Když se ho velekněz zeptal, co jest pravdy na onom nařčení pronesl Štěpán řeč opírajíci se o starý zakon a rabínské tradice. Mimo jiné pravil, že boha je možné nalézt nejenom v chrámu a v Palestině, ale vlastně kdekoliv. Tato řeč Židy, kteří odmítali Boží proroky a nechali Ježíše ukřižovat velice rozzuřila. Tím spíše, že Štěpán pohlédl k nebesům a zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici."  Ač tvář Štěpána  připomínala anděla vyvlekli ho rozzuření židi za zdi Jeruzaléma a tam ho ukamenovali. Umírající Štěpán ještě stačil pohlédnout k nebesům a zvolat: "Pane, nepočítej jim tento hřích!" Zemřel kolem roku 35.

Svatý Štěpán býval zobrazován s kameny a palmovou ratolestí.

Dříve  bývalo zvykem na svátek svatého Štěpána chodit  od domu k domu koledovat. Koledníci bývali odměněni  kouskem štědrovky, ovocem ale také i malým penízem.  Zpočátku se koledy zúčastňovali pouze kněží a místy učitelé se svými žáky. Teprve později začali koledovat pouze děti.

Redakce