/ Právník /

Odstoupení od smlouvy o dílo podle NOZ

Odstoupení od smlouvy o dílo podle NOZ

Právník

1. srpen 2016

Odstoupit od smlouvy o dílo není tak snadné jako vrátit v obchodě nevhodně koupený dárek. Vyplatí se pozorně zkontrolovat dílo při přebírání a znát své možnosti pro případ, že se na něm vyskytnou vady. 

Smlouva o dílo vs. kupní smlouva

Smlouva o dílo je smlouvou, jíž se jedna strana (zhotovitel) zavazuje na své náklady a nebezpečí zhotovit dílo, zatímco druhá strana se zavazuje za něj zaplatit dohodnutou cenu a převzít si jej. Dílem se rozumí zhotovení, oprava či údržba nějaké věci (byť i nehmotné - například software). 

Smlouvě o dílo se podobá kupní smlouva. Existuje mezi nimi podstatný rozdíl (který vysvětlujeme například v tomto článku) a rozdílná pravidla platí i pro odstoupení od nich. V případě kupních smluv bývají lidé zvyklí na možnost vrátit zakoupené zboží (např. oblečení), kterou obchody nabízejí. Obchody to však umožňují z vlastní iniciativy, aniž by k tomu měly zákonnou povinnost. Povinnost vzít zpět zakoupené zboží a vrátit za ně kupujícímu částku, kterou zaplatil, je zákonem předepsána pouze pro tři speciální případy: 

  • uzavření kupní smlouvy po internetu, po telefonu apod., 
  • uzavření spotřebitelského úvěru, 
  • uzavření kupní smlouvy mimo obvyklé obchodní prostory. 

Ve všech ostatních případech, a také v případě smlouvy o dílo, umožňuje občanský zákoník odstoupit od smlouvy pouze:

  • v případě, že si takovou možnost smluvní strany samy dohodly ve smlouvě. Zde záleží na konkrétních ujednáních smlouvy a v obecné rovině není co řešit. 
  • v případě, že jedna smluvní strana smlouvu podstatným způsobem porušila, popřípadě z jejího chování jednoznačně vyplývá, že ji podstatným způsobem poruší. 

Podstatné porušení smlouvy

Podstatným porušením smlouvy je situace, kdy je pro jednu smluvní stranu znehodnocen celý smluvní vztah. Kdyby poškozená smluvní strana byla tušila, že k takovému porušení smlouvy dojde, vůbec by smlouvu neuzavírala (a tato skutečnost je druhé smluvní straně známá nebo by být měla). V případě smlouvy o dílo může jít například o situaci, kdy si zákazník nechává ušít svatební oblek na míru. Švadleně je jasné, k čemu oblek potřebuje, přesto ho nezvládne dokončit do termínu svatby. Oblek dodaný až po svatbě pro zákazníka nemá význam, má tedy právo odstoupit od smlouvy. 

Stejně tak by zákazník mohl odstoupit od smlouvy v případě, že by dílo nebylo dodané v ujednaném množství, ve sjednané jakosti či provedení, bez nutných dokladů, a nemohlo by tak sloužit účelu, ke kterému bylo zamýšleno. Odstoupení od smlouvy však není jediné řešení. Zákazník by mohl stejně tak požadovat dodání nového díla bez vady (popřípadě dodání jen chybějící části), opravu, nebo slevu z ceny. (Výjimkou by byl pouze případ, kdy by předmět díla nebylo vzhledem k jeho povaze možné vrátit nebo předat zhotoviteli.) 

Oznámit vadu při převzetí 

Všechna uvedená řešení jsou nicméně možná jen v případě, že si objednatel vady všimne včas, ideálně v okamžiku převzetí díla, a oznámí ji zhotoviteli. Neoznámí-li objednatel vadu při přebírání díla, měl by to udělat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při vynaložení dostatečné péče zjistit, nejpozději však do dvou let ode dne předání díla. (Výjimkou může být situace, kdy je vada důsledkem skutečnosti, o které zhotovitel v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. V praxi však prokazování této situace může být velmi obtížné.) Okamžik přebírání díla je tedy velmi podstatný a je vhodné mu věnovat pozornost. 

Malé vady - nepodstatné porušení smlouvy

Vykazuje-li zhotovené dílo pouze malé vady, nemá objednatel právo odstoupit od smlouvy, může pouze požadovat slevu nebo odstranění vady. Malé vady jsou takové, které nebrání používat dílo za zamýšleným účelem. Vymezení účelu, k němuž má dílo být používáno, je tedy velmi důležité a vyplatí se účel ve smlouvě definovat co nejpodrobněji, stejně jako zamýšlenou výslednou podobu díla. Má-li dílo například plnit kromě své primární funkce i funkci estetickou, je vhodné ve smlouvě zmínit i tu.

Jak se vyhnout nedorozuměním

Rozlišení malých a velkých vad a určení účelu, jemuž má dílo sloužit, nemusí vždy být zřejmé. Proto se vyplatí tyto termíny vymezit ve smlouvě o dílo co nejpřesněji ve vztahu ke konkrétnímu dílu, o které se jedná. Stejně tak si mohou smluvní strany přesně vymezit dobu, po kterou je možné vady reklamovat, a způsob, jakým budou odstraněny. Jak již bylo uvedeno, vyplatí se ve smlouvě podrobně definovat také účel, jemuž má dílo sloužit, a s ním požadované vlastnosti. 

Kristýna Ryšavá