/ Lékař /

Počet osob s demencí se do roku 2050 ztrojnásobí

Počet osob s demencí se do roku 2050 ztrojnásobí

13. únor 2018 10:59

Světová zdravotnická organizace WHO vydala prohlášení, že do roku 2050 se počet osob s demencí zvedne z 50 na 152 milionů. Příčinou je podle WHO globální stárnutí populace. Organizace zároveň upozorňuje, že instituce pro poskytování zdravotnické a sociální péče nejsou na tuto situaci připravené.

Demence je souhrnný název pro choroby zapříčiněné degenerativními změnami v mozkové tkáni. Nejznámějšími formami jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Podle České alzheimerovské společnosti se počet osob s demencí v České republice pohybuje okolo 153 000. Kvůli rychlému stárnutí populace se odhaduje, že tento počet dál poroste. Typickými příznaky jsou zapomnětlivost, ztráta orientace, poruchy řeči, omezená schopnost úsudku, změny osobnosti a ztráta motivace. Každodenní činnosti jako je oblékání, příprava jídla nebo nákupy, se stávají nezvladatelnými.

O osobu s demencí není vždy možné pečovat v domácím prostředí. Důvody mohou být různé. V domácím prostředí se mohou nacházet bariéry či rizika, které by mohly danému člověku způsobit újmu. Dalším častým důvodem bývá vzdálenost blízkých osob, které nemusejí být schopny flexibilně reagovat na aktuální potřeby nemocného, či jejich „nekvalifikovanost“ v oblasti péče. Samozřejmě musíme také zmínit, že demence je progresivní onemocnění, které může dojít do stavu, kdy dotyčný potřebuje nepřetržitou kvalifikovanou profesionální péči.  Zde se právě dostáváme ke kapacitám pobytových služeb, které nestačí všechny potřebné zájemce obsloužit,“ komentuje situaci Ivan Černovský, ředitel dvou pražských SeniorCenter patřících do sítě společnosti SeneCura.

Právě domovy pro seniory jsou institucí, kde osoby s demencí nejčastěji tráví své stáří. Konkrétně se jedná o domovy s tzv. zvláštním režimem, kde jsou připraveni na potřeby a přání klientů s demencí. „Se zvýšeným zájmem o tento typ sociálních služeb se v posledních letech skutečně setkáváme. Populace stárne, a s tím se pojí i vyšší počet osob s nějakou formou demence,“ doplňuje Černovský.

Péče o seniory je vzhledem ke stárnutí populace jednou z největších výzev sociálního systému, který se potýká s mnoha problémy. V České republice jde zejména o akutní nedostatek volných lůžek v institucích poskytujících péči o seniory. Čekací doby jsou tak dlouhé, že se často senioři svého lůžka bohužel ani nedožijí. Na podzimní konferenci o stárnutí zmínila náměstkyně MPSV Zuzana Jentschke Stöcklová také problém „nelidskosti“ domovů a jejich podobnost spíše s nemocničním zařízením než s místem důstojného a klidného stáří.

V minulém roce vstoupila na český trh rakouská společnost SeneCura, která v současné době provozuje v České republice 12 domovů pro seniory, a tak je zde největším soukromým poskytovatelem sociálních služeb seniorům.

V domovech SeneCura tvoří služba Domov se zvláštním režimem téměř 70 % jejích lůžkových kapacit. Demografické změny a stárnutí populace je trend, který SeneCura vnímá velice intenzivně. „Reagujeme na tento fakt v několika rovinách. Neustále se snažíme navyšovat kapacity v domovech se zvláštním režimem, což úzce souvisí i s přípravou adekvátních prostor pro pobyt osob s demencí, materiálním vybavením domovů a s odbornou přípravou personálu v oblasti přímé péče,“ říká Ivan Černovský a pokračuje: „Naše poslání zní „Život pokračuje s námi“. V SeniorCentrech se osoby s demencí nacházejí v prostředí, které je optimálně přizpůsobeno jejich potřebám a které jim umožňuje prožít kvalitní stáří, i přes své onemocnění. Nejde přitom jen o přímou péči, která je samozřejmě velice důležitá, ale máme tím na mysli i poskytování kvalitní pestré stravy, socializaci klientů a otevřenost domova, spolupráci s dětskými skupinami a jinými zařízeními ve městě a podobně. Snažíme se také poskytovat psychickou podporu a osvětu rodinným příslušníkům a zapojit je tak do péče.“

 

Barbora Šmýrová