/ Historie /

Praha - vznik města

Praha - vznik města

Historie

11. prosinec 2013 2:00

   Vznik města spadá do doby, kterou můžeme nazvat bájnou dobou českých dějin. Klaudios Ptolemaios , nejučenější zeměpisec starověku, jmenuje několik měst , které založili v Čechách Bojové, keltský lid, jenž dal zemi jméno - Bojohemum. Žádným učencům  naší doby  se nepodařilo určit polohu těchto měst, nezachovala se po nich žádná stopa. Zanikla asi v době nadvlády Markomanů, nebo při tažení Atilly Čechami v čele barbarských hord.

      Věříme tedy tradici, že Praha byla založena Libuší, ženou Přemyslova.Tento rod má významnou úlohu v prvotních dějinách Čech, z tohoto rodu vznikla dynastie téhož jména. Libuše dala zemi první zákony a určila postavení tvrze na vyvýšenině, kde dnes stojí Hradčany. Prorocky předpověděla před Přemyslem a staršími lidu velikost a moc, jakou jednou vznikající město dosáhne. Jak krásně pro nás znělo  a zní její proroctví - vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkati. Volba místa, určeného k založení hlavního města, ukazuje neobyčejnou správnost jejího vidění. 
      Podle tohoto podání, klademe založení Prahy do časů prvního vévody Přemysla a jeho ženy Libuše, tedy na počátek 8.století  po Kristu. Brzy se stala hlavním městem Čech. Nejstarší městskou čtvrtí  se stala ona část Hradčan, kde se vypíná královský hrad, pod jehož ochranou vyrostla čtvrť  zvaná Malá Strana. Teprve na konci 9.století,za vlády prvního křesťanského vévody Bořivoje, byla na pravém břehu Vltavy vybudovaná čtvrť, které v současnosti říkáme Staré Město, ale až do roku 950 se nazývalo Městem Novým.Jednou z nejstarších staveb této části  města je Týn. 
      Od 10.století  až do třicetileté války byla Praha hlavním dějištěm  českých dějin. Dějin, kterých množstvím a významem událostí, velkými příklady politické energie a rozmanitými příběhy  jsou snad zajímavější něž kterékoli jiné středověké dějiny. Není téměř jediné ulice, jediného náměstí o nichž by se nedalo říci, tudy šly dějiny.
      
Čerpáno z publikace Stručné dějiny Prahy - František Palacký                                                           
Dagmar K.