/ Finance /

Sleva na dani pro pracující důchodce

Sleva na dani pro pracující důchodce

Finance

16. říjen 2014

Pracující důchodci mohou podle pokynů Ministerstva financí ČR žádat o vrácení daně za rok 2013 formou dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování.

Zatímco lidé v produktivním věku se stejným výdělkem slevu na poplatníka 24 840 korun využili, důchodci byli právě o tuto částku znevýhodněni. Po soudních rozhodnutích se čekalo na vydání pokynu Finanční správy České republiky, nyní mohou důchodci bez problémů podávat dodatečná přiznání k dani z příjmů a žádat zaměstnavatele o dodatečné vyúčtování. Poplatník má také možnost v případě, že daňové přiznání dosud nepodával a u zaměstnavatele slevu na poplatníka neuplatňoval (nepodepsal růžové prohlášení), podat řádné daňové přiznání a v něm slevu uplatnit. Podle vyjádření Finanční správy ČR za toto pozdní podání daňového přiznání nehrozí žádné sankce.

Podat dodatečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší než poslední známá daň. Doporučuji tedy s podáváním dodatečných daňových přiznání neotálet

Pokud poplatník za rok 2013 daňové přiznání nepodával a nyní bude podávat řádné přiznání, tak na to má čas tři roky, tedy do 1. 4. 2017. S vyplněním přiznání se může obrátit na daňové poradce

Jakým způsobem může slevu na dani důchodce uplatnit, se odvíjí od formy, kterou si senior k důchodu přivydělává.

 Důchodce je OSVČ

1) Jak má poplatník uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013?

a) Poplatník, který nepodal daňové přiznání za zdaňovací období 2013, může uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013 v opožděně podaném daňovém přiznání. b) Poplatník, který podal daňové přiznání za zdaňovací období 2013 a slevu na poplatníka v něm neuplatnil, případně nebyla správcem daně zohledněna, má možnost uplatnit předmětnou slevu na dani v dodatečném daňovém přiznání a použít tiskopis zveřejněný na webové adrese http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu?rok=2014&tiskdruh=TDFU&dan=T_WEB01. Výše uvedená podání může poplatník učinit ve lhůtě pro stanovení daně, která podle daňového řádu činí tři roky, tj. do 1. 4. 2017, pokud nebude prodloužena. Pro úplnost upozorňujeme, že pokud bude poplatník (starobní důchodce) slevu uplatňovat prostřednictvím dodatečného daňového přiznání, měl by je podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že jeho daňová povinnost měla být, v důsledku možnosti uplatnit slevu na dani, nižší.

2) Hrozí poplatníkovi sankce za podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší v důsledku uplatnění slevy na poplatníka za rok 2013?

Ne, nehrozí, pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém důvod pro podání takového přiznání zjistil.

3) Jak má postupovat poplatník, u kterého ve věci slevy na poplatníka probíhá daňové řízení?

V případě, že v současnosti probíhá daňové řízení, finanční správa uplatněnou slevu na poplatníka při splnění ostatních zákonných podmínek zohlední.

 

Důchodce je zaměstnanec

1) Může zaměstnanec (starobní důchodce) dodatečně uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013 u svého zaměstnavatele?

Dodatečně uplatnit slevu na poplatníka u zaměstnavatele nelze. Pouze v případě, kdy pracující starobní důchodce podepsal u zaměstnavatele na zdaňovací období 2013 Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, avšak zaměstnavatel mu tuto slevu nezohlednil, pak zaměstnanec nárok na slevu již uplatnil a zaměstnavatel mu předmětnou slevu dodatečně přizná. Pracující starobní důchodce však o slevu nepřichází, v jiných případech má možnost podat daňové přiznání za rok 2013, kde tuto slevu uplatní.

2) Existuje případ, kdy zaměstnanec již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit nemůže?

V případě, kdy zaměstnanec měl od zaměstnavatele za rok 2013 pouze příjem, který podléhal dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň týká se zejména brigád či dohod o provedení práce, kde měsíční hrubý příjem v roce 2013 nepřesáhl částku 5000Kč), nelze již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit u zaměstnavatele, ale ani v daňovém přiznání.

3) Hrozí zaměstnanci (starobnímu důchodci) sankce za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013?

V případě, že zaměstnanec (starobní důchodce) neměl zákonnou povinnost podávat daňové přiznání z jiného důvodu (příjmy dle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů), nehrozí mu sankce za pozdní podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013.

 

Zaměstnavatel

1) Jak bude postupovat zaměstnavatel v případech, kdy byla předmětná sleva na poplatníka za zdaňovací období 2013 v prohlášení uplatněna, ale nebyla přiznána?

Pokud zaměstnanec (pracující starobní důchodce) v roce 2013 podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani na poplatníka a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem přiznána, pak zaměstnavatel může provést opravu na dani podle § 38i odst. 2 zákona o daních z příjmů a předmětnou slevu dodatečně přiznat, jestliže neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013. Zaměstnavatel v souladu s tímto ustanovením o rozdíl na dani (vzniklý z titulu přiznání nároku na slevu) sníží nejbližší odvod záloh správci daně.

2) Jak bude postupovat zaměstnavatel – plátce daně při opravách na dani ze závislé činnosti při uplatnění slevy na poplatníka za rok 2013 za předpokladu, že poplatník podepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, uplatnil slevu na dani na poplatníka a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem přiznána?

Zaměstnavatel provede opravu ročního zúčtování záloh podle § 38i zákona o daních z příjmů, přičemž nebude opravovat zálohy na daň zdaňovacího období 2013 (tzn. nepodává v této souvislosti dodatečné vyúčtování k roku 2013), ale v tomto případě opraví pouze výslednou daň z ročního zúčtování za zdaňovací období roku 2013, které bylo provedeno v roce 2014. Pokud tuto opravu provede do termínu pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014, tj. do 2. března 2015 nebo v případě elektronického podání do 20. března 2015, pak tuto opravu zohlední v příslušném měsíci ve sloupci 4 části I. Vyúčtování a zároveň vyznačí v příloze č. 3. Pokud by zaměstnavatel prováděl opravu až po termínu pro podání řádného vyúčtování, pak by v této souvislosti musel podat dodatečné vyúčtování ke zdaňovacímu období 2014.

 

Pokud máte ještě nějaké dotazy ohledně slevy na dani pro pracujícího důchodce můžete se obrátit na finanční správu. Uvádíme zde telefonní čísla v souvislosti s řešením problematiky starobníchdůchodců a uplatňované slevy na poplatníka:

+420 296 85 4277 +420 296 85 2947

Zdroj: Finanční správa

Redakce